Nagroda Edukacyjna Gminy Porąbka w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że do 20 lipca 2021 r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2020/2021.

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:

średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,

średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,

średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Nagrodę może uzyskać także uczeń, który w szkole podstawowej uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 33/8272-850.