Kreatywne szkoły wiejskie

Ustawicznie doskonalimy siebie i naszych uczniów.

“KREATYWNE SZKOŁY WIEJSKIE” to projekt realizowany w naszej szkole od 1 września 2020 roku do 31 lipca 2022 roku. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego oraz podniesienie o co najmniej 40% kompetencji kluczowych i właściwych postaw, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą eksperymentu. Ponadto zakłada wzmocnienie efektów kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK , oprogramowania edukacyjnego, nauczania z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a także pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kluczowym elementem realizacji projektu ,,Kreatywne szkoły wiejskie” jest szereg szkoleń , którymi są objęci nauczyciele realizujący zajęcia z dziećmi. Szkolenia z zakresu TIK, Webquestów, grywalizacji, muzykoterapii, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, arteterapii. W ramach projektu do szkoły już zaczęły spływać pomoce służące do jego realizacji, z których będa mogli korzystać uczniowie wszystkich klas. Szkoła wzbogaci się o dwa nowoczesne monitory,laptop, tablety, kolejny Magiczny Dywan, piloty do odpowiedzi, pomoce do pracowni przyrodniczej, fizycznej, matematycznej oraz bogate wyposażenie gabinetu do terapii sensorycznej. Wartość pomocy naukowo – dydaktycznych wynosi 140 000 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu podzielono na kilka bloków:

•AKADEMIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI

Działania w tym obszarze koncentrują się wokół matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody, zachęcenia do nauki poprzez wykorzystanie narzędzi TIK, grywalizacji oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

• AKADEMIA. EKSPERYMENTU

Zajęcia prowadzone w oparciu o METODĘ EKSPERYMENTU problemowego najbardziej angażującą uczniów z wykorzystaniem webquestów.

• AKADEMIA KREATYWNEGO WSPOMAGANIA

W ramach tego obszaru kształcone będą procesy indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenia trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.